MENU

Přihlašování na zkoušky Cambridge

Cambridge ESOL zkoušky z angličtiny


Stali jsme se partnerem centra pro vykonávání Cambridge ESOL zkoušek.

Certifikát pripravného centra Maximum 

  • pro pracující, studenty středních škol ( výhoda při přihlašování na VŠ)

  • certifikáty mají neomezenou platnost

B1 Preliminary (PET) – zkouška na středně pokročilé úrovni (dle Společného evropského referenčního rámce – B1). K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. Zkouška se skládá z 3 částí: 1. čtení a psaní (Reading and Writing) 2. Poslech (Listening) a 3. Mluvení (Speaking).

B2 First  (FCE) – zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni (dle Společného evropského referenčního rámce – B2). Zkouška se skládá z 4 částí: 1. čtení (Reading) a užití anglického jazyka (English in Use) , 2. psaní (Writing), 3. poslech (Listening) a 4. rozhovor (Speaking).

C1 Advanced (CAE) – zkouška na pokročilé úrovni (dle Společného evropského referenčního rámce – C1). Zkouška se skládá z 4 částí: 1. čtení (Reading) a užití anglického jazyka (English in Use) , 2. psaní (Writing), 3. poslech (Listening) a 4. rozhovor (Speaking).

Úspěšní kandidáti jsou ohodnocení známkami A, B nebo C a neúspěšní obdrží známku D nebo E. Více o Cambridge zkouškách a vzorové testy. Každoročně již od roku 2007 pořádáme simulaci zkoušky FCE pro naše studenty i zájemce z řad veřejnosti.

Přihláška na Cambridge zkoušku


Nejbližší termíny zkoušek:

B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)  nanečisto –  sobota 6.4. 2024. Cena 500,- Kč.
B2 First – písemná část: 15.6. 2024 Kroměříž, ústní: 15.6. 2024, uzávěrka přihlášek: 6.5. 2024, cena 4850,- Kč

Jméno a příjmení kandidáta *

Váš email *

Telefon *

Vaše datum narození *

Ulice a číslo popisné *

město, PSČ *

Název zkoušky *

Termín zkoušky *

Cena zkoušky *

Platba *

V případě platby na fakturu, prosím uveďte identifikační údaje

Poznámka

*

1. Registrace ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li poplatek za zkoušku zaplacen hotově či připsán na účet školy v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.
2. Většina zkoušek se koná ve dvou dnech. U zkoušek KET, PET a BEC může ústní část probíhat ve stejný den jako písemná část. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge English a nelze je měnit. O přesném datu konání ústní části zkoušek budou všichni kandidáti informováni e-mailem nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky.
3. Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti do 21 dnů po skončení řádného registračního období. Rozpis zkoušky bude rozesílán e-mailem přímo od Cambridge ESOL. Doporučujeme kandidátům uložit ve svém e-mailu „@cambridgeesol.org“ do seznamu povolených kontaktů – rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. V případě, že neobdržíte rozpis zkoušky v daném termínu, je Vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.
4. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
5. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do 7 kalendářních dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50% registračního poplatku. Žádost bude posouzena organizací Cambridge ESOL. V případě, že tato žádost nebude organizací Cambridge ESOL uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo zdůvodněním organizace Cambridge ESOL.
6. Kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu řádného registračního období. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.
7. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky nás prosím informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.
8. Zkouška se koná za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Vyhrazujeme si právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
9. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení na University of Cambridge ESOL. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge ESOL a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.
10. Svým souhlasem kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge ESOL za účelem registrace ke zkoušce a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi MAXIMUM, jazykové agentury z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
11. Kandidát svým podpisem bere na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován, což je/bude podmínkou účasti na zkoušce. Povinné fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky (zpravidla v den konání ústní části zkoušky). V případě, že kandidát není plnoletý, stvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech Cambridge ESOL. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.

Kontrolní otázka: který je šestý den v týdnu? *

Pole označena *, prosím vyplňte.


 

 

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku