MENU

Závazná přihláška do kurzu

pro nezávaznou poptávku nás kontaktujte e-mailem.

*

Přečetl/a jsem a souhlasím s níže uvedenými podmínkami včetně storno podmínek (bod 6) Maximum, jazykové agentury s.r.o.

Prohlašuji, že závazně objednávám jazykový kurz výše specifikovaný. Svým podpisem se zavazuji respektovat všeobecné podmínky. Tímto dávám rovněž souhlas MAXIMUM, jazykové agentuře s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely související s pořádáním kurzů a poskytnutím výuky. Souhlasím se zasíláním aktuálních nabídek a se zařazením do soutěží pořádaných jazykovou agenturou. V případě pořizování fotek a videa z kurzů a souhlasím s jejich použitím na reklamních materiálech pořadatele výuky a www stránkách.
Všeobecné podmínky účasti v kurzech MAXIMUM, jazykové agentury s.r.o.:

1. Každý přihlášený občan se stává účastníkem kurzu okamžikem, kdy dojde k podpisu této závazné přihlášky a uhrazení plné výše ceny kurzu. Tato přihláška je zároveň smlouvou.
2. Do kurzu je účastník povinen nastoupit v den zahájení kurzu.
3. Každé poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor je účastník povinen uhradit na vlastní náklady.
4. Cenu kurzu uhradí účastník při podpisu přihlášky nebo v termínu, který si dohodne s MAXIMUM, jazykovou agenturou s.r.o. Tímto má rezervováno místo v kurzu. Pokud účastník cenu neuhradí v termínu dle domluvy, může být jeho místo bez vyzvání postoupeno dalšímu uchazeči. Pokud se tak nestane, má právo pořadatel kurzu vyžadovat platbu dostupnými právními prostředky.
5. Cena kurzu se účastníkovi v případě nevyužití práva účasti na kurzu či jeho přerušení nevrací, pokud se účastníci této smlouvy, v souladu se stornovacími podmínkami, písemně nedohodnou jinak.
6. Stornovací podmínky - při stornování přihlášky bude od účastníka požadovaná platba dle následujících podmínek: více než 10 dnů před začátkem kurzu 50 % ceny kurzu, od 10 do 3 dnů před začátkem kurzu 70 % ceny kurzu, méně než 3 dny před začátkem kurzu 100 % ceny kurzu, po zahájení kurzu 100 % ceny kurzu.
7. Pořadatel jazykového kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že cena kurzu nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena.
8. Reklamace je možná pouze písemně a bude postupováno podle platného reklamačního řádu.
9. Účastník není oprávněn se soukromě domlouvat na výuce s lektorem. V případě prokázání této skutečnosti se zavazuje zaplatit cenu ve výši ročního ušlého zisku.
10. Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo v případě nenadále situace (pandemie apod.) přejít z prezenční formy výuky na online výuku a student s tímto postupem souhlasí.

Kontrolní otázka: který je šestý den v týdnu? *

Pole označena *, prosím vyplňte.

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku