MENU

Přihláška do kurzu

jméno, příjmení, titul studenta *

Vaše datum narození *

Ulice a číslo popisné *

město, PSČ *

Váš email *

Váš telefon (mobil, pevná, do práce) *

jazyk *

místo kurzu *

typ kurzu *

pokročilost *

termín kurzu - den *

termín kurzu - čas *

Poznámka

způsob platby *

cena kurzu

sleva (Sleva platí pouze při platbě plné ceny kurzu na celé pololetí.)

Sleva:

*

Prohlašuji, že závazně objednávám jazykový kurz výše specifikovaný. Svým podpisem se zavazuji respektovat všeobecné podmínky. Tímto dávám rovněž souhlas MAXIMUM, jazykové agentuře s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely související s pořádáním kurzů a poskytnutím výuky. Souhlasím se zasíláním aktuálních nabídek a se zařazením do soutěží pořádaných jazykovou agenturou. V případě pořizování fotek a videa z kurzů a souhlasím s jejich použitím na reklamních materiálech pořadatele výuky a www stránkách.
Všeobecné podmínky účasti v kurzech MAXIMUM, jazykové agentury s.r.o.:

1. Každý přihlášený občan se stává účastníkem kurzu okamžikem, kdy dojde k podpisu této závazné přihlášky a uhrazení plné výše ceny kurzu. Tato přihláška je zároveň smlouvou.
2. Do kurzu je účastník povinen nastoupit v den zahájení kurzu.
3. Každé poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor je účastník povinen uhradit na vlastní náklady.
4. Cenu kurzu uhradí účastník při podpisu přihlášky nebo v termínu, který si dohodne s MAXIMUM, jazykovou agenturou s.r.o. Tímto má rezervováno místo v kurzu. Pokud účastník cenu neuhradí v termínu dle domluvy, bude jeho místo bez vyzvání postoupeno dalšímu uchazeči. Pokud se tak nestane, má právo pořadatel kurzu vyžadovat platbu dostupnými právními prostředky.
5. Cena kurzu se účastníkovi v případě nevyužití práva účasti na kurzu či jeho přerušení nevrací, pokud se účastníci této smlouvy, v souladu se stornovacími podmínkami, písemně nedohodnou jinak.
6. Stornovací podmínky - při stornování přihlášky bude od účastníka požadovaná platba dle následujících podmínek: více než 10 dnů před začátkem kurzu 50 % ceny kurzu, od 10 do 3 dnů před začátkem kurzu 70 % ceny kurzu, méně než 3 dny před začátkem kurzu 100 % ceny kurzu, po zahájení kurzu 100 % ceny kurzu.
7. Pořadatel jazykového kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že cena kurzu nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena.
8. Reklamace je možná pouze písemně a bude postupováno podle platného reklamačního řádu.
9. Účastník není oprávněn se soukromě domlouvat na výuce s lektorem. V případě prokázání této skutečnosti se zavazuje zaplatit cenu ve výši ročního ušlého zisku.

captcha Opište prosím kód *

Pole označena *, prosím vyplňte.

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku